تبلیغات هدفمند وتقویت شبکه های اجتماعی 

قبول سفارشات نوتپیکیشن ویژه کارخانجات وتمام مراکزتجاری خریدوفروش کالا،دفاترفنی مهندسی،شرکتها،کلینیکهای خصوصی و...

هماهنگی بامدیریت: ۰۵۸۳۷۲۲۷۴۱۸

جلیل نیکزاد